شناسنامه نشریه

مدیر مسئول:
غزال کرامتی


دوره انتشار: فصلنامه